Botanikk

På Mikkelrud finnes mange rødlistearter. Lokaliteten har vært slått kontinuerlig i ca. 300 år og er meget artsrik med arter som bakkesøte, brudespore, flekkmarihånd, flekkgrisøre, marinøkkel og rødknapp.

Mikkelrud huser Akershus desidert største solblombestand. Hovedutbredelsen er nord for tunet og fuktmarken, i skråningene under kraftledningen og opp på begge engene mot nord. Bestanden i den svake skråningen mot den flate engen øst for tunet er også meget god. Flaten har tidligere vært åker, men ble overgitt for lenge siden.

Solblom er nå på god vei å etablere seg i vegetasjonen og dekker ca 5% av arealet. Sør for tunet finnes noen spredte solblom, men ikke på langt nær så mye som nord for tunet. I 2010 ble det registrert solblom langs gangstien ned mot de to gamle røde husene nærmere hovedveien. Ved bedre skjøtsel av de sørlige arealene finnes gode utsikter for ytterligere spredning av arten.